حسابداري
    

نام بخش: امور مالی و حسابداری

مسئول واحد حسابداری:  سرکار خانم مژگان گرگین

شماره تماس : 1118


تعریف امـور مالی

مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد

 

 

شرح وظايف رئيس حسابداري:

 

. تنظيم اسناد مالي و نگهداري حسابها و تنظيم گزارشهاي مالي.

تامين اعتبار قراردادها و درخواست‌هاي خريد بر اساس تخصيص‌هاي حوزه.

اعمال نظارت بر هزينه‌ها بر اساس قانون آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه مصوب هيأت امنا.

پيگيري درخواستهاي تخصيص حوزه و درخواست تنخواه گردان از مديريت امور مالي و نامه‌هاي مرتبط..

تقسيم وظايف و نظارت و هماهنگي در بين كاركنان امور مالي حوزه .

بررسي اسناد و صدور چك در وجه ذينفعان با امضاء مشترك.

اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور

معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان

در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد

 

 

مختصري از شرح وظايف هر كدام از واحدهاي تابعه مالي :
-شرح وظايف واحد رسيدگي و تنظيم اسناد

*-رسيدگي به كليه اسناد اعم از حقوقي و تداركاتي و عمراني و ... و مطابق دادن با قوانين و مقررات مالي علي الخصوص آئين نامه هاي مالي و معاملاتي دانشگاه

*-پيگيري و اخذ بخش نامه هاي مختلف مالي و به روز نمودن اطلاعات مالي جهت بررسي بهينه اسناد

*- استعلام قيمتهاي مختلف كالا و خدمات دريافتي از بازار و ارگان هاي ذيربط و تطابق دادن با فاكتورها و اسناد تنظيم شده

*- بررسي دقيق اسناد مالي و جلوگيري از هرگونه تغييرات غير معمول و غير منطقي در ارتباط با اسناد تنظيم شده مربوطه

*-اخذ ليست كسورات حقوق و غير حقوق اعم از بيمه و ماليات از دريافت و پرداخت و بودجه اعتبارات و واريز به حسابهاي مربوطه

*- تحويل كسورات واريزي به واحد دريافت و پرداخت جهت تنظيم اسناد مربوطه

-واحد دريافت و پرداخت و شرح وظايف آن:

*- دريافت گواهي كار و احكام پرسنلي از اداره كارگزيني و گسترش جهت تنظيم ليست حقوق پرسنل بيمارستان در موعد مقرر

*- ارائه ليست كسورات به مسئول امورمالي جهت تامين اعتبار و صدور چك حداكثر دو روز بعد از پرداخت حقوق

*- تنظيم ليست حقوق پرسنل به همراه كسورات واريزي

*- تنظيم ساير اسناد حقوق ومزايا اعم از عيدي- مسكن كارانه و..


- واحد امين اموال و شرح وظايف آن:
 

*-نظارت دقيق بر حسن اجرا فعاليت هاي انبار مصرفي و غير مصرفي و انبار داروئي 

*-كنترل دقيق موجودي انبار طبق دفاتر و موجودي در  سيستم با موجودي كالاهاي مربوطه در انبار 

*-كنترل دقيق انبارها جهت اطمينان از ثبت دقيق قبض هاي انبار و حواله هاي صادره 

*-نظارت بر بايگاني دقيق قبض هاي انبار و حواله انبار  

*-حفظ و حراست از كليه اموال بيمارستان اعم از منقول وغير منقول ومصرفي و غير مصرفي 

*-نظارت دقيق و كامل بر جابجاي و تغيير و تحول اموال بين واحدها طبق قوانين و مقررات مربوطه 

*-تكميل فرم شماره 13 جهت تهيه ليست اموال بيمارستان و ارسال آن به استان 

*- جهت كليه اموالي كه در واحدهاي مختلف وجود دارد مي بايست فهرست و ليست اموال تهيه و به امضاء مسئول مربوطه برساند و در مكان مناسب در واحد مربوطه نصب گردد

*- درصورت وارد نمودن خسارت به اموال اداره شخص خاطي و مقصر مي بايست پاسخگو باشد در غير اينصورت مسئوليت عدم جبران خسارت متوجه امين اموال مي باشد.


-واحد درآمد و شرح وظايف آن: 

*- دريافت تعرفه هاي مورد نياز درماني و توزيع بين واحد هاي ذيربط 

*-نظارت دقيق در حسن اجراي باطل نمودن تعرفه ها و دسته بندي تعرفه هاي باطله به صورت روزانه و ماهيانه و نگهداري در مكان مناسب 

*-نظارت دقيق بر نحوه واريز وجوه نقد و همچنين واريز به موقع وجوه نقد 

*-ثبت دفاتر واحد درآمد اعم از دفتر نگهداري حساب تعرفه از استان ،تحويل تعرفه به واحد ها 

*-ثبت دفتر بانك حساب به صورت روزانه و مغايرت گيري آن در هر ماه و نگهداري صورت مغايرات مربوطه 

*-بايگاني فيشهاي واريزي مربوطه به صورت جداگانه  

*-ارسال به موقع وجوه نقد به دانشگاه و اسناد بيمه سازمانهاي بيمه گر به سازمانهاي مربوطه 

*-دريافت كسورات اسناد بيمه به صورت ماهيانه از واحد درآمد دانشگاه و ارائه گزارش طلب از بيمه ها به مسئول امور مالي به صورت كتبي با مستندات مربوطه 

*- پي گيري دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مختلف از استان و ساير واحد ها جهت برنامه ريزي بهينه جهت واحد درامد و واحد هاي ذيربط

 

-واحد كارپردازي و شرح وظايف آن:

*-پرداخت هرگونه تنخواه به كارپردازي منوط به درخواست كتبي وتاييد رئيس بيمارستان .

*-سقف تنخواه كارپرداز برابر ماده 33 و 57 آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه مي باشد و شارژ تنخواه منوط به تسويه تنخواه دريافتي قبلي.

*-اولويت پرداخت به بيمه خودروهاي بيمارستان و آب، برق،گاز و تلفن مي باشد و مسئوليت عدم پرداخت آنها در موعد مقرر متوجه كارپرداز مي باشد.

*-كليه درخواستهاي اوليه مي بايست به تاييد رياست بيمارستان و امور مالي برسد در غير اينصورت برابر ماده 40 و 44 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هرگونه هزينه يا خريد فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

*-برگ درخواست اوليه كه توسط رئيس بيمارستان و امور مالي تائيد شده الزاماٌ مي بايست در هنگام امضاء سند هزينه ضميمه سند باشد.

*-كارپرداز مي بايست حداكثر48 ساعت بعد از صدور مجوز خريد، سند هزينه مربوطه را تحويل واحد رسيدگي نمايد.

*-كارپرداز الزماٌ به محض خريد فاكتور مربوطه را اخذ و به همراه جنس خريداري شده تحويل انبار نمايد و رسيد مربوطه را از انبار اخذ نمايد.

*-كارپرداز از دريافت و پذيرش هرگونه فاكتور از پرسنل و... بدون هماهنگي مديريت بيمارستان و امور مالي اجتناب نمايد.

*-هزينه پذيرايي فقط جهت مهمانان و بازرسان استاني و خارج از مجموعه بيمارستان انجام گيرد.

*-كارپرداز از خريد كالا و خدمات بصورت نسيه اجتناب ورزد همچنين فقط با درخواست كتبي واحدها و دستور رياست بيمارستان و امورمالي خريد نمايد و از خريد شفاهي يا تلفني اجتناب ورزد.

*-كارپرداز جنس خريداري شده را فقط تحويل انباردار دهد و از تحويل مستقيم اجناس به واحدهاي درخواست دهنده پرهيز نمايد.

*-كارپرداز در هنگام خريد مي بايست نهايت دقت را انجام دهد كه جنس با كيفيت بالا و كمترين قيمت خريداري گردد.

*-كارپردازي مي بايست با هماهنگي رياست بيمارستان و امور مالي و انباردار، خريد را عمدتاٌ بصورت يك جا انجام دهد و از خريدهاي جزئي اجتناب ورزد.

*-كارپرداز مي بايست از تحويل سند هزينه خام و ساير اسناد مالي به ديگران اكيداٌ خوداري نمايد.


-واحد انبار و شرح وظايف انباردار:

*-انبار مي بايست هر هفته ليست كاملي از اجناس موجود در انبار را جهت اطلاع تحويل رياست بيمارستان و امور مالي دهد.

*-انباردار مي بايست كنترل دقيق نمايد كه اجناس خريداري شده دقيقاٌ با فاكتور مطابقت داشته باشد.

*-قبض انبار الزاماٌ مي بايست توسط انباردار صادر گردد.

*-انباردار فقط مجاز مي باشد كه اسنادخام مالي را تحويل كارپرداز و امور مالي دهد و از تحويل اسناد خام مالي موجود در انبار جداٌ خوداري نمايد.

*-خريدهاي كه بنا به درخواست انباردار انجام مي گيرد دقيقاٌ مطابق نياز سيستم و با هماهنگي رياست بيمارستان و امورمالي انجام گيرد در غير اينصورت مسئوليت آن متوجه انباردار مي باشد.

*-درخواست مصرفي كليه واحدها بصورت سهميه بندي و هر سه ماه يكبار باشد(توسط مسئولين واحدها) .

*-سهميه بندي جهت واحدها مي بايست با هماهنگي  و مديريت و مترون  و امور مالي انجام گيرد و به صورت مدون و زمان بندي شده انجام گيرد(زمان مشخص)

*-تحويل اجناس حتماٌ با درخواست كتبي واحدها و دستور رياست بيمارستان و امورمالي انجام گيرد.

*-اقلام حواله انبار تحت هيچ شرايطي نبايستي از اقلام درخواستي اوليه بيشتر باشد.

*-انباردار از نوشتن حواله انبار جهت درخواست هاي اوليه اي كه داراي قلم خوردگي يا لاك كرفتگي  مي باشند مي بايست اكيداٌ خوداري نمايند. و همچنين از نوشتن  حواله انبار جهت درخواست هايي كه اقلام قيد شده به صورت دو رنگ مي باشد اجتناب ورزد و مراتب را به سرپرستي اعلام نمايد.

*- كليه قبض هاي انبار صادره و حواله هاي صادر ثبت دفاترگردد. همچنين جهت كليه حواله هاي استاني قبض انبار صادر گردد و ثبت دفاتر شوند. (حواله استاني مانند فاكتور فرض شود)

*- چنانچه واحدها سهميه اقلام مصرفي خود را در مدت زمان مشخص شده(سه ماهه يا شش ماهه) دريافت نمايند ديگر در مدت زمان ياد شده مجاز نمي باشند جهت اقلامي كه دريافت نموده اند مجدداً درخواست دهند مگر با دستور و تأئيد مستقيم رياست بيمارستان.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-1 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ