آیا می دانید که
    

آیا می دانید که ...

فساد اداری یعنی :
هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداَ و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود و دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیردیا ضرر وزیانی را به اموال، منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی ویا جمعی از
مردم واردنماید. نظیر رشاء ، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت ها و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این  منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

نظام اداری :
به مجموعه سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی اطلاق می شود که خدمات و کالاهای عمومی را ارائه می دهند.

پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی شامل چهار بخش می باشد:


·        مصادیق رشوه

·        تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی

·        تکالیف و وظایف کارکنان

·        نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازات اداری

 

     مصادیق رشوه:

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند(17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372- پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

الف - گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب - اخذ مالی بلاعوض یا مقدار فاحش گرانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د - فراهم نبودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

 

و- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدن رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-11 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ