شرح وظايف
    

شرح وظایف:

شرح وظايف دبير كميته واحدهاي تابعه دانشگاه:

 

1.       نظارت، پیگیري و اجراي مصوبات شورا
2.       نظارت بر عملكرد كمیته واحدهاي تابعه دانشگاه
3.       پیش بینی و تدوین برنامه هاي آموزشی،گردهمایی و سمینارهاي مرتبط در سطح دانشگاه
4.       گردآوري منابع و كتابهاي مرجع علمی، تجربیات و دستاوردهاي سایر سازمانها در زمینه نظام پیشنهادها
5.       اجراي برنامه هاي انتخاب پیشنهاد، پیشنهاددهنده، دبیر، رئیس و كمیته برتر دانشگاه
6.       بررسی مقدماتی پیشنهادهاي دریافت شده و ارایه پیشنهادهاي واجد شرایط جهت بررسی كارشناسی به كمیته
7.       ارایه گزارش از روند پیشرفت كار و عملكرد كمیته به مدیران ارشد دانشگاه و مراجع ذیصلاح
8.       دریافت پیشنهاد از كاركنان
9.       تهیه و تنظیم دعوتنامه، دستور جلسه و گزارش جلسات
10.   ثبت و حفظ سوابق پیشنهادها و پیشنهاد دهندگان
11.   تهیه و تنظیم مدارك و فرمهاي مربوطه
12.   طرح پیشنهادها در جلسه كمیته
13.   انجام مكاتبات كمیته و ثبت نامه هاي وارده و صادره
14.   تهیه گواهی تصویب پیشنهاد
15.   سایر امور محوله

 

 شرح وظايف اعضاي كميته واحدهاي تابعه دانشگاه:

 

1.       حضور منظم و موثر در جلسات كمیته
2.       بررسی و كارشناسی پیشنهادهاي ارجاعی از جنبه هاي علمی، عملی و قانونی و انجام محاسبات مقدماتی به منظور تحلیل هزینه منفعت پیشنهادها )برآورد تقریبی میزان كاهش هزینه و یا میزان هزینه اجراي آنها( و یا تاثیر اجراي پیشنهاد برافزایش سرعت انجام كار در صورت وجود در حوزه مربوطه
3.       ارایه نظرات كارشناسی در مورد پیشنهادهاي مطرح شده در جلسه كمیته و جمع بندي و ارائه مستندات مورد نیاز درصورت لزوم در حوزه مربوطه
4.       اطلاع رسانی و تشویق كاركنان حوزه مرتبط جهت ارایه نظرات و پیشنهادها و راهنمایی پیشنهاددهندگان در نحوه ارائه واصلاح پیشنهاد
5.       همكاري با دبیرخانه در خصوص، جمع آوري اطلاعات و آمار، تنظیم گزارش ها، اطلاع رسانی و تبلیغات مرتبط با نظام پیشنهادها
6.       تعیین روشهاي مطلوب اجراي هر پیشنهاد در حوزه مربوطه
7.       پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب در حوزه مربوطه و تبیین آثار و نتایج اجراي هر پیشنهاد در حوزه مربوطه
8.      ارایه گزارش وضعیت پیشنهادهاي مصوب از نظر اجرا و اعلام موانع اجرایی در صورت تاخیر در اجرا
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-26 13:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ