شرح وظايف
    
شرح وظايف واحد بهبود كيفيت:
1- آموزش مباحث مربوط به بهبود كيفيت به كليه كاركنان بيمارستان شامل آموزشهاي مفهومي و كاربردي در زمينه بهبود كيفيت
2- هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان
3- ارائه فهرست اولويتها و شاخص هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان به تيم مديريت ارشد
4- بازنگري و تحليل داده هاي جمع آوري شده با مشاركت صاحبان فرآيند
5-ارائه گزارش اطلاعات، نتايج تحليل ها و مداخلات به مديران و كاركنان
6- پايش و ارزشيابي برنامه بهبود كيفيت كل بيمارستان
7- نظارت مستمر بر تشكيل و اجراي مصوبات ساير كميته هاي بيمارستاني
8- تعريف انجام فعاليت ها طي يك فرآيند تعيين شده
9- جلوگيري از اتلاف منابع در قسمتهاي مختلف بيمارستان
10- انجام مميزي هاي داخلي بر اساس برنامه تنظيمي
11- بازنگري خط مشي ها و فرآيندهاي بيمارستان بصورت ساليانه
12 – همراستاسازي فعاليت هاي بيمارستان با توجه به دستورالعمل ها و بخش نامه هاي جديد
13- تعريف و تصويب پروژه هاي بهبود كيفيت جديد جهت ارتقا كمي و كيفي خدمات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-17 9:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ