خدمات شایع
    
 خدمات شايع واحد مدارک پزشکی

- صدور گواهي ولادت نوزادان تازه متولد شده

- ارائه ي كپي از مدارك پزشكي بيماران جهت ادامه درمان، ارائه به مراكز بيمه، حوزه نظام وظيفه، شوراي پزشكي، اداره پزشكي قانوني، دادگاه ها و ساير مراجع قانوني

- پاسخگويي به استعلام ادارات ثبت احوال، امور اتباع خارجه، پليس اطلاعات و امنيت عمومي فارس و ساير مراجع قانوني در خصوص متولدين در اين بيمارستان

- رسيدگي و پاسخگويي به نامه هاي پزشكي قانوني، بيمه ها، معافيت هاي پزشكي

- همكاري با واحدهاي دانشگاه و دانشجويان جهت انجام تحقيقات

- تهيه و ارائه ي گزارشات آماري به وزارتخانه، مراكز بهداشت و اداره آمار دانشگاه

- تهيه و ارائه ي گزارش هاي آماري در مقاطع مختلف بر اساس نياز مسئولين بيمارستان و دانشگاه

- تهيه شاخص هاي آماري و ارائه گزارشات حاصل از تحليل نتايج و اطلاعات به دست آمده

- جمع آوري اطلاعات مرگ و مير بيمارستان و ارائه ي گزارش به مركز بهداشت استان و اداره كل ثبت احوال

- همكاري با واحد IT، HIS و حسابداري بيمارستان جهت تهيه گزارش هاي مورد نياز بيمارستان و گزارشات موردي خاص

- پيگيري تهيه دفترچه هاي گواهي فوت از دانشگاه با هماهنگي دفتر پرستاري

- كدگذاري تشخيص بيماري ها در پرونده ي بيماران

- سازمان دهي و ذخيره سازي اطلاعات پرونده ها

- اسكن اوراق پرونده هاي پزشكي

- نظارت بر فرم هاي بيمارستاني

- پيگيري امحاء پرونده هاي راكد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-11 13:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ