قابل توجه مراجعه کنندگان
    

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم به بخش مدارک پزشکی بیمارستان مادر وکودک شوشتری

کپی پرونده پزشکی فقط به بیمار و یا افراد درجه یک( پدر – مادر – خواهر – برادر- همسر – فرزند) با ارائه کارت شناسایی معتبر تحویل می گردد.

ارائه مدارک ذیل جهت دریافت کپی برابر اصل پرونده پزشکی الزامی است:

-          کپی جهت ارائه به پزشکی قانونی و سایر مراجع قانونی

1- نامه از مراجع ذیربط

2- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر

 

-          کپی جهت ارائه به مراکز بیمه

1- نامه از بیمه مورد نظر یا تکمیل فرم درخواست پرونده

2- کارت شناسایی

     -  اگر بیمار مراجعه نماید ( کارت شناسایی بیمار)

      - اگر بستگان درجه یک ( پدر – مادر – خواهر – برادر- همسر – فرزند) مراجعه نمایند جهت تشخیص نسبت فرد با بیمار، ارائه مدرک معتبر ترجیحا شناسنامه الزامی است.

 

      -   کپی جهت ارائه به حوزه نظام وظیفه

1-  مراجعه شخص با کارت شناسایی معتبر

2-  تکمیل فرم درخواست پرونده

 

-         کپی جهت ارائه به شورای پزشکی

1- مراجعه بیمار یا فرد درجه یک با ارائه کارت شناسایی معتبر

2- تکمیل فرم درخواست پرونده

 

-         کپی جهت ادامه درمان

1- نامه از پزشک معالج یا تکمیل فرم درخواست پرونده

2- کارت شناسایی اگر بستگان درجه یک ( پدر – مادر – خواهر – برادر- همسر – فرزند) مراجعه نمایند جهت تشخیص نسبت فرد با بیمار ارائه شناسنامه بیمار و خود فرد الزامی است.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی ولادت

1-صدور گواهی ولادت صرفا در روزهای زوج (شنبه دوشنبه چهارشنبه) صادرمی گردد.

2-حضور حداقل یکی از والدین (پدر یا مادر یا جد پدری)جهت صدور گواهی الزامی است.

3-به همراه داشتن اصل شناسنامه والدین الزامی می باشد.(درخصوص اتباع بیگانه کارت شناسایی یا گذرنامه وعقدنامه )

4-مهلت قانونی جهت صدور گواهی ولادت یک هفته می باشد.(درصورت عدم حضوردرمهلت قانونی شامل جریمه دیرکرد توسط ثبت احوال می گردد)

5-شماره حساب جهت واریز فیش ثبت احوال 2171113018004 نزد کلیه شعب بانک ملی می باشد.

6- کلیه مراجعین یک هفته پس از صدور گواهی ولادت با در دست داشتن فیش واریزی جهت تحویل شناسنامه نوزاد به ثبت احوال مراجعه نمایند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-2 16:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ