دفتر سوپروایزری
    

نام واحد: دفتر سوپروایزری

شماره تماس داخلی : 1125 


سوپروایزرها:

خانم پریوش کمالی

 

رديف
عنوان خدمت
محل خدمت
سال خدمت
1
مسئول درمانگاه
حضرت زينب (س)
1386
2
مترون
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1388
3
معاون مترون
بيمارستان حضرت زينب (س)
1392
4
سوپروايزر
بيمارستان مادروكودك شوشتري
1394
5
معاون مترون
بيمارستان مادروكودك شوشتري
1395


خانم  شهلا صدری
 

رديف
عنوان خدمت
محل خدمت
سال خدمت
1
كارمند بخش GYN
بيمارستان شهيد بهشتي
1373
2
ماما بلوك زايمان
بيمارستان استاد مطهري (جهرم)
1377
3
مسئول بخش بستري زنان
بيمارستان مطهري (جهرم)
1380
4
ماما بخش بلوك زايمان
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1390
5
مسئول بلوك زايمان
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1391
6
ماما بخش اورژانس
بيمارستان حضرت زينب(س)
1392
7
سوپروايزر گردشي
بيمارستان مادروكودك شوشتري
1394


خانم زهرا دیدار

رديف
عنوان خدمت
محل خدمت
سال خدمت
1
طرح
بيمارستان شهيد بهشتي
1370
2
OT
بيمارستان شهيد بهشتي
1376-1372
3
مسئول بلوك زايمان
بيمارستان فاطمه الزهرا (س)  (مهر)
1384-1377
4
ماما بلوك زايمان
بيمارستان مادروكودك شوشتري
1392-1384
5
ماما
بيمارستان حضرت زينب (س)
1394-1392
6
سوپروايزر گردشي
بيمارستان مادروكودك شوشتري
1394
خانم هلن حاتمی
 

رديف
عنوان خدمت
محل خدمت
سال خدمت
1
طرح
بيمارستان ولي عصر(كازرون)
78
2
OT
بيمارستان پارس
80
3
ماما
بيمارستان ولي عصر(عج)
82
4
ماما
بيمارستان مادروكودك شوشتري
85
5
رابط طرح تكريم ارباب رجوع
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1391
6
ماما
بيمارستان حضرت زينب(س)
92
7
مسئول بخش اورژانس
بيمارستان مادروكودك شوشتري
94تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-10 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ