معرفی واحد تغذیه
    

معرفي واحد تغذيه بيمارستان مادر و كودك شوشتري

 پرسنل واحد :

مسئول : س. دستگير

متصدي توزيع غذا  : خانم بردبار  خانم حبيب نيا

شماره تماس : داخلي 1130عوامل متعددی در شکل گیری روند صحیح بارداری و شیردهی و نتیجه آن موثر هستند. یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل، تغذیه مادر باردار است زیرا رشد و نمو جنین با تغذیه مادر ارتباط تنگاتنگ دارد.
شايد هيچ مرحله اي از زندگي انسان مانند دوران جنيني و پس از آن يعني دوران شيرخواري و كودكي پرمخاطره نباشد. در اين دوران نيازهاي تغذيه اي خانم باردار از اهميت خاصي برخوردار است و رعایت برنامه غذایی مناسب و متعادل برای ترمیم و تکامل بافت های مادر که عهده دار تغذیه و رشد جنین مي باشد بسیار مهم می باشد  .شايد جالب باشد که بدانيد جنين رشد بسيار سريعي دارد و وزن او از يك گرم در هشت هفتگي به حدود 3200 گرم در هفـته چهـلم مي رسـد و از هفـته سـوم جنيـني در هـر دقيـقه 250 هـزار سـلول مغزي تكثير پيدا مي كنند. جنين براي تكثير سريع سلول هاي خود نياز ويژه اي به انواع مواد مغذي دارد كه بايد از طريق تغذيه مناسب مادر تامين شود.غذائي كه در دوران بارداري مصرف مي شود نيازهاي تغذيه اي مادر و همچنين رشد جنين را تامين مي كند.

بديهي است  دانش مـــادر در زمينه تغذيه و رعايت تنوع و تعادل در اين زمان سهم عمده اي در تامين سلامت جنين دارد زيرا اگر مادر در طول بارداري از مواد مغذي مناسب و مورد نياز جنين استفاده نكند جنين كليه اين نيازها را از ذخائر بدن مادر تامين مي كند و با كاهش ذخائر مادر سلامت او به مخاطره خواهد افتاد. بنابراين  از اهداف اين واحد ، ارائه خدمات تغذيه اي مناسب  با وضعیت سلامت خانمها قبل از بارداری ، مادران بارداردر مدتي كه به تشخيص پزشك نياز به بستري در بيمارستان دارند،  همچنين پس از ترخيص و زايمان و دوران شيردهي و آموزش به ايشان و ارائه مشاوره تغذيه  و رژيم درماني مناسب  در زمان بستري و پس از ترخيص در بيمارستان مي باشد.

واحد تغذيه شامل 2 بخش مي باشد  :

1 - بخش خدمات غذايي                                                                                                  2 - بخش تغذيه و رژيم درماني

1-    بخش خدمات غذايي : خدمات اين بخش شامل تامين غذاي بيماران و همراهان بيمار و پرسنل شيفت طبق منوي از پيش برنامه ريزي شده و با توجه به نظر سنجي از پرسنل و بيماران  و نيز نوع رژيم غذايي بيماران  ، در سه وعده صبحانه ، ناهار ، شام و تامين  نيمه شبي و چاي جهت پرسنل مي باشد.

2-    بخش تغذيه و رژيم درماني : اين بخش در 2 قسمت ارايه خدمت مينمايد : الف مشاوره تغذيه  و تنظيم برنامه غذايي بيماران در بخش بستري ب - مشاوره تغذيه و ارايه برنامه غذايي و آموزش تغذيه به  مراجعين  در كلينيك تغذيه

در مانگاه درزمينه تغذيه در بيماريها و تغذيه مادران قبل از بارداري ، تغذيه دوران بارداري و شيردهي و...

 

 

 

 

شرح وظايف مسئول تغذيه  :

در بخش خدمات غذايي شامل :

1-    نظارت بر توزيع غذاي بيماران

2-    تهيه برنامه غذايي متناسب با رژيم غذايي بيماران به صورت هفتگي و ماهانه

3-    نظارت بر بهداشت و كميت و كيفيت غذاي تهيه شده توسط پيمانكار

4-    نظارت بر بهداشت كار و بهداشت فردي پرسنل توزيع كننده غذا

5-    آموزش پرسنل آشپزخانه در زمينه بهداشت و ..

6-     تاييد و گزارش آمار روزانه غذاي بيماران و پرسنل

7-    تعامل با كارشناسان تغذيه ساير بيمارستانها در رابطه با مسائل بخش خدمات غذايي بيمارستان

8-    هماهنگي و تشكيل  و پيگيري جلسات كميته تغذيه با مديربيمارستان و ... در رابطه با امور تغذيه بيمارستان

در بخش تغذيه و رژيم درماني شامل :

1-    مشاوره تغذيه مراجعين به كلينيك تغذيه بيمارستان

2-    تعيين ميزان انرژي مورد نياز هر بيمار متناسب با شرايط او و تنظيم برنامه غذايي براي ايشان با توجه به نياز او همراه با ارائه آموزشهاي تغذيه اي لازم

3-    شركت در كلاسهاي آموزشي مرتبط با كار

4-    برگزاري كلاسهاي گروهي آموزش تغذيه جهت پرسنل و بيماران

 

فرايندهاي مهم مورد نياز مراجعين :

1-    غذاي هر بيمار با توجه به رژيم غذايي كه توسط پزشك تعيين شده است در 3 وعده (صبحانه ساعت 7 7:30، ناهار12:30-13 ، شام 18:30_ 19) توسط پرسنل توزيع غذا توزيع مي گردد. ( غالبا توصيه پزشك براي موارد زايمان طبيعي قبل از زايمان :  مايعات صاف شده و پس از زايمان طبيعي در صورت طبيعي بودن وضعيت بيمار رژيم معمولي ميباشد. و در موارد نياز به عمل سزارين قبل از عمل توصيه به عدم دريافت وعده غذايي و پس از عمل سزارين  در صورتي كه بيمار مشكل خاصي نداشته باشد در مرحله اول  توصيه  پزشك مبني برعدم دريافت هيچگونه ماده غذايي و در مرحله بعد دريافت  رژيم  سرجيكال ( ژله و آبميوه ) و سپس سوپ و مايعات و  در نهايت دريافت غذاي معمولي مي باشد.

2-    همراه بيمار در صورت تمايل به تهيه فيش غذا ، از منوي غذايي بيمارستان كه در هر بخش موجود ميباشد مي تواند نوع غذاي مورد علاقه خود را انتخاب نموده و صبحانه تا ساعت 10 صبح ، ناهار تا قبل از ساعت:10:30 صبح ، و قبل از ساعت 16 جهت سفارش شام اقدام به تهيه فيش غذا از پذيرش بيمارستان بنمايند و سپس در ساعت توزيع غذا سفارش خود را همراه با غذاي بيمار خود دريافت نمايند.

3-    پرسنل بيمارستان با توجه به برنامه كاري هفتگي خود در صورت 2 شيفت بودن به صورت رايگان از غذاي بيمارستان استفاده مي نمايند و درصورت تمايل به استفاده از ژتون آزاد غذا (مطابق بند 2 ) مي بايست اقدام به تهيه فيش غذا و دريافت آن بنمايند.

 

فرم ها و آئين نامه هاي مورد نياز براي انجام خدمات توسط مراجعين :

   1. اطلاعيه شرايط اختصاص ژتون غذا به پرسنل

 

تمامي پرسنل نوبت كاري روزانه _ طبق برنامه كاري ماهانه كه ابتداي هر ماه پس از تاييد مديريت يا سوپروايزر صبح ، به واحد تغذيه تحويل داده مي شود _ در صورت دو شيفت بودن از غذاي رايگان برخوردار خواهند شد.

ساير كاركنان واحدها در صورت نياز به حضور در محل كار مي بايست فرم درخواست غذا را _ پيوست مي باشد _ ضمن امضاء مسوول مربوطه تكميل نموده و پس از تاييد مدير (جهت واحدهاي اداري ) يا مترون (جهت واحدهاي درماني ) ، به واحد پذيرش جهت دريافت ژتون غذا مراجعه نمايند و سپس ژتون صادر شده را تا ساعت 30 : 10 جهت ناهار و تا ساعت 16 جهت شام به واحد تغذيه تحويل نمايند. ضمنا اين واحد تنها مي تواند به درخواستهاي تاييد شده در فرم مربوطه ترتيب اثر دهد.

- همكاراني كه مايل به تهيه ژتون آزاد مي باشند و يا نياز به حضورشان در محل كار تا قبل از ساعت 16 باشد
مي بايست از پذيرش بيمارستان ژتون_
 به مبلغ تمام شده غذا _ تهيه نمايند .

- پرسنلي كه تا ساعت 16 و بعد ازآن بنا به نيازمسوول مربوطه در محل كار حضور داشته باشند مي بايست با ارايه فرم تاييد شده درخواست غذاي مربوطه از واحد پذيرش بيمارستان اقدام به تهيه ژتون غذا_  به صورت نيم بها _ نمايند.
لازم به ذكر است در پايان ماه فيشهاي صادر شده با تايمكس حضور و غياب مطابقت داده مي شود و در صورت عدم حضور پرسنل تا ساعت 16 مبلغ ما به التفاوت پرداخت نشده از شخص مربوطه كسر مي گردد.

- پرسنلي كه تا ساعت 8 شب در محل كار حضور دارند تا ساعت 10:30 فرم درخواست غذا را پس از تاييد مسئول مربوطه و مدير يا مترون بيمارستان _ جهت استفاده از ناهار _ به صورت رايگان _ به واحد تغذيه تحويل نمايند.

پرسنل شركت خدماتي و تاسيسات در صورت تمايل به تهيه ژتون غذا مي بايست قيمت تمام شده غذا را پرداخت نمايند .


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-3 7:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ