بلوك زايمان
    
اين مركز درماني است و پزشك زنان به صورت مقيم در بيمارستان حضور دارد.
ورود همراه به زايشگاه ممنوع است.
آوردن موبايل و اشياء قيمتي به زايشگاه ممنوع است.
نفرات ........................
انتقال .......................
مشاوره رواني ..........................
فرايض ديني ...........................
قبل از پايين آمدن از تخت، مسوول بخش را مطلع نمائيد. بدون اطلاع تخت خود را ترك نكنيد.
سيستم بهداشتي مجهز به زنگ احضار، دستگيره و قلاب جهت آويزان كردن سرم مي باشد. در صورت بروز خطر و نياز حتما استفاده كنيد.
هر بيمار در هر شيفت، ماماي مسوول خود را دارد. در صورت نياز به كمك از ايشان درخواست نمائيد.
دستبند شناسائي ..........................
در طول زايمان، بستري در زايشگاه، حتما يك همراه در بيمارستان در اتاق انتظار داشته باشيد.
سطل زرد آبي ...............................
درخواست تصوير ................................
دفترچه بيمه ................................
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-6 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ