معرفي واحد
    
معرفي آزمايشگاه
آزمايشگاه در سيستم بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي به عنوان چشم پيكره درمان شناخته شده است چرا كه 3 وظيفه مهم راانجام ميدهد: 1- تشخيص بيماري 2- درمان 3- پيگيري نتيجه درمان .
امروزه كمتر بيماري است كه آزمايشگاه درتشخيص آن نقش نداشته باشد تمام بيماريها براي تشخيص نياز به آزمايش دارند و نيز جهت درمان بيماري انجام تست هاي آزمايشگاهي اهميت بالايي دارد و دربررسي نتيجه درمان نيز همينگونه است .
لذا با اين وظايف مهم بايد دريافت كه آزمايشگاهها نياز به پويايي خاصي دارند و نيزر بايستي از مقدار خطاهاي موجود در آزمايشگاه كاسته گردد تا ضريب اطمينان به عملكرد آزمايشگاه افزايش يابد.
آزمايشگاه بيمارستان مادر و كودك شوشتري
آزمايشگاه اين مركز درماني پس از تعمير و باسازي مجدد در اواخر خرداد ماه و اوايل تير ماه 1394با نصب و راه اندازي دستگاهها شروع به فعاليت نمود و آزمايشگاه قبل از ساير بخش هاي درماني شروع به پذيرش بيمار نمود.
با توجه به نياز سنجي بيماران و مراجعه كنندگان از تمام ظرفيت در جهت خدمت رساني به مردم استفاده شد.ابتدا با 5 نفرنيروي آزمايشگاهي فعاليت آغاز گرديد.
تجهيزات
تجهيزات موجود دراين مركز نسبتا خوب هستند هرچند ازاين بهتر نيز مي توانست باشد .تقريبا تمام امكانات لازم درجهت راه اندازي يك آزمايشگاه راداردكه شامل مواردزير است :
1- دستگاه اتو آناليزر بيوشيمي BT3500
2- دستگاه سل كانتر MINDRay
3- سانتريفيوژ
4- ميكروسكوپ
5- هود كلاس يك
6- اوون
7- اتوكلاو
8- يخچال بانك خون
9- فريزر بانك خون
10- ميكروهماتوكريت
11- سرفيوژ
12- بن ماري
13- دستگاه اليزا Hiperion
14- واشر اليزا Hiperion
15- دستگاه الكتروليت Audium
شروع كار بااين دستگاه انجام شد كه نواقصي وجودداشت مانند نبود دستگاه بيلي روبينومتر و دستگاه انعقاد و دستگاه گازهاي خوني كه با تلاش و پيگيري هاي مديريت محترم بيمارستان و مسئول تجهيزات پزشكي 3دستگاه فوق نيز خريداري گرديد .
نيروهاي فني
نيروهاي فني شاغل در آزمايشگاه از فارغ التحصيلان علوم آزمايشگاهي هستند كه در ابتدا شروع به كار شامل 4 نفر نيرو كه 3 نفر كارشناس و 1نفر كاردان علوم آزمايشگاهي مي باشند و درادامه 2 نفر نيروي كارشناس آزمايشگاهي به اين مجموعه اضافه گرديد.
نيروها موجود بعضا از نيروهاي خوب آزمايشگاهي هستند 2 نفر نيروي طرحي نيز درراه اندازي كمك بزرگي نمودند كه جاي تقدير دارد.
براي آشنا شدن نيروهاي طرحي و آموزش با توجه به اينكه دراين مركز بيماري و نمونه اي جهت آموزش وجود نداشت اين دو نفر نيروي طرحي كه نياز به آموزش داشتند در بمارستان حضرت علي اصغر (ع) آموزش داده شدند تا درهنگام شروع به كار مشكل زيادي وجونداشته باشد .
بخش هاي فعال
با توجه به اينكه هر آزمايشگاهي درابتدا شروع به فعاليت و با توجه به محدوديتهاي ازقبيل نيروي فني و تجهيزات و نيز كيت و مواد آزمايشگاهي وساير مسائل فقط در حد آزمايش هاي اورژانسي فعاليت نموده و گاها بيشتر آزمايشها را انجام نمي دهند كه اين مورد در باره برخي از مراكز با اينكه سالها از زمان فعاليتشان ميگذرد صدق ميكند كه هنوز تعداد بسياربالاي تست را ارجاع ميدهند.
اما با توجه به تجارب موجود و نيز فقر امكانات دراين مركز تصميم گرفته شد كه بيشتر آزمايشهاي مورد نياز و فراتر از آن نيز انجام گيرد و حتي به مراكز اعلام شد توانايي انجام تست هاي ارسالي آنان رانيزداريم،وتمام بخش هاي آزمايشگاهي را فعال نموده واز همين امكانات موجود به صورت مفيد بهره برداري گرديد تا بيماران و مراجعه كنندگان دچار مشكل نگردند البته اين آزمايش ها با امكانات موجود و نيروي فني موجود انجام ميگرد كه نواقصي هم مانند نبود آزمايش هاي پاتولوژي و سايتولوژي وپاپ اسمير هم وجود دارد كه بايستي درآينده برطرف گردد.
آمار
اين مركز در تير ماه شروع به كار نموده است و تاكنون بيماران و تست هاي زيادي را انجام داده است كه درليست زير اشاره خواهد شد
ماه آمار مراجعه كنندگان آمار كل تست ها بيماران سرپايي بيماران بستري

ماهآمار مراجعه كنندگانآمار كل تست هابيماران سرپاييبيماران بستري
تيرماه 139420363200
مرداد13944717326317164
شهريور1394114917190762387
مهر1394141522618415500
آبان 13941540226681087453
همانگونه كه آمار گويا است هر ماه افزايش درآمد و پذيرش را شاهد هستيم.
 
كنترل كيفي
با توجه به اينكه آزمايشگاه توسط انسان و دستگاه كار انجام ميگردد و هردو داراي خطا و اشتباه مي باشند لذا نياز به سيستم كنترلي وجود دارد كه دراين آزمايشگاه درجهت كاهش خطاهاي آزمايشگاهي بخش كنترل كيفي راه اندازي و از بهترين كنترلهاي موجود دربازار استفاده ميگردد .استفاده از نرم افزارهاي كنترل كيفي موجود و آموزش پرسنل بصورت چهره به چهره در جهت كاهش خطاها ،جزوه آموزشي جهت پرستاران محترم و آشنايي آنان با موارد آزمايش و لوازم و كدهاي آزمايشگاه در جهت كاهش خطاها .
هدف ارتقا كيفيت خدمات همراه با افزايش كميت و شعار كيفيت راپاياني نيست .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-24 8:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ