لیست آزمایشات
    
 

لیست آزمایشاتی که در این مرکز انجام می گیرد

نام آزمایش

شرایط نمونه گیری

مدت زمان جوابدهی

تفسیر آزمایش

FBS

صبح ناشتا

یک روز بعد

قند خون ناشتا

Triglycerides

صبح ناشتا

یک روز بعد

چربی خون

Cholesterol

صبح ناشتا

یک روز بعد

چربی خون

HDL

صبح ناشتا

یک روز بعد

چربی خون

LDL

صبح ناشتا

یک روز بعد

چربی خون

BUN

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

اوره خون

Creatinine

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

کراتینین خون

Calcium

صبح ناشتا

یک روز بعد

کلسیم خون

Phosphoruse

صبح ناشتا

یک روز بعد

فسفر خون

Uric Acid

صبح ناشتا

یک روز بعد

اسید یوریک خون

SGOT

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

SGPT

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

ALK

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

Alb

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

Total Protein

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

Total Bili

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

Direct Bili

صبح ناشتا

یک روز بعد

آنزیم کبدی

قندهای چندنوبته

شرایط خاص

یک روز بعد

اندازه گیری قند خون

CPK

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

 

LDH

صبح ناشتا

یک روز بعد

 

Iron

صبح ناشتا

یک روز بعد

آهن خون

TIBC

صبح ناشتا

یک روز بعد

آهن خون

NA

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

سدیم خون

K

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

پتاسیم خون

Mg

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

منیزیم خون

CR Urin24

نمونه گیری در24ساعت

یک روز بعد

کراتینین ادرار 24 ساعته

PR Urin24

نمونه گیری در24ساعت

یک روز بعد

پروتئین ادرار 24 ساعته

Hb A1C

صبح ناشتا

یک روز بعد

هموگلوبین A1C

OB

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

بررسی خون در مدفوع

OP

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

بررسی میکروسکوپی مدفوع

Urin/C

ادرار اول صبح

دو تا سه  روز بعد

کشت ادرار

Stool/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت مدفوع

W/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت زخم

Blood/C

شرایط خاصی ندارد

10 روز بعد

کشت خون

Thro/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت گلو

Nose/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت بینی

Eye/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت چشم

Sputum/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت خلط

Ear/C

شرایط خاصی ندارد

دو تا سه روز بعد

کشت گوش

CBC

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

اندازه گیری اندکس های خونی

ESR

صبح

یک روز بعد

اندازه گیری سرعت رسوب خون

G6PD

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

آزمایش فاویسم

RETIC

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

میزان خونسازی

HB

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری هموگلوبین خون

HCT

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری هماتوکریت خون

WBC

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری گلبولهای سفید خون

PLT

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری پلاکت خون

PT

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری فاکتورهای انعقادی خون

PTT

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری فاکتورهای انعقادی خون

INR

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

 

Fibrinogen

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری فیبرینوژن خون

T3

صبح ناشتا

یک هفته بعد

تست تیروئید

T4

صبح ناشتا

یک هفته بعد

تست تیروئید

TSH

صبح ناشتا

یک هفته بعد

تست تیروئید

Ferritin

صبح ناشتا

یک هفته بعد

اندازه گیری ذخیره آهن

Vit.D

صبح ناشتا

یک هفته بعد

اندازه گیری ویتامین دی

CRP

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

پروتئین فاز حاد

RF

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

فاکتور روماتیسم

Wright

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

تست تب مالت

2ME

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

تست تب مالت

VDRL

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

تست سفلیس

ASO

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

تست عفونت استرپتوکوکی

HBS Ag

صبح ناشتا

10 روز بعد

تست هپاتیت بی

HCV Ab

صبح ناشتا

10 روز بعد

تست هپاتیت سی

Widal

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

تست تب حصبه

Blood Group

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

تست گروه خونی

Coombs-D

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

 

Coombs-ID

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

 

U/A

ترجیحاً ناشتا

یک روز بعد

آنالیز ادرار

Urin Prote

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری پروتئین ادرار

Urin Keton

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری کتون ادرار

Urin Ca

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری کلسیم ادرار

Urin Cr

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری کراتینین ادرار

Urin Uric

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری یوریک اسید ادرار

Urin NA

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری سدیم ادرار

Urin K

شرایط خاصی ندارد

یک روز بعد

اندازه گیری پتاسیم ادرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-27 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ