خدمات شایع
    
 

خدمات شایع واحد نوزادان

اکسیژن درمانی

O2 Therapy

نوردرمانی

Photo Therapy

سرم درمانی

IV Therapy

آنتی بیوتیک درمانی

Antibioutic Therapy

گرفتن آب کمر

(LP) Lumbar Puncture

لوله سینه

Chest Tube

تزریق خون وفراورده های خونی

Blood Transfusion

گرفتن نمونه خون شریانی

Artrial Blood Gas

کارگذاری کتترنافی

umblical Catheter

خارج کردن ترشحات

Suction

کارگذاری لوله تراشه

Intubation

شستشوی معده

Gastric NG Washing (NG)

سونوگرافی

Sonography

گرفتن نمونه آزمایشات

Sampling

رادیولوژی

Radiography (X Ray)

اکسیمتری خون

Pulse Oxemetry

علائم حیاتی

Vaital Sign

گذاشتن کتتر ادرار

Urinary Catheter

احیاء نوزاد

Neonatal Rescucitation Cardio Pulmonary Rescucitation (CPCR)

مانیتورینگ قلبی

Heart Manitoring

انجام مشاوره

Cunsaltation

نوارقلب

Electro Cardio Graphy (ECG)

بخور

Nebolizor

نوارمغز

Electro Encephalo Graphy (EEG)

اکو

Echo Cardiography

تنفس مصنوعی

Mechanical Ventilation

تزریق ریوی سورفکتانت

Intrapulmonary Surfactant Injection

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-24 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ